Chương trình Kỹ thuật phần mềm

Chấm Báo cáo tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin và Kỹ thuật Phần mềm Khóa 2015-209
05/07/2019 17:58 368

Ngày 13/5/2019 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ phân công chấm Báo cáo tốt nghiệp sinh viên ngành HTT và KTPM. Ngành HTT gồm 46  Báo cáo ; KTPM 43 Báo cáo. Danh sách Báo cáo Chương trình HTTTCT KTPM

Các Đề tài là những sản phẩm tích lũy từ những môn học trong chương trình của các em, nhiều Báo cáo mang tính thực tế, ứng dụng, sáng tạo.