Teaching staff

Teaching staff
20/04/2022 22:29 368

Program leader

Master: Nguyen Thi Thuy

Email: thuynt1982@tdmu.edu.vn

Support staff:

  1. Master: Vo Thi Diem Huong
  2. Master: Trinh Quoc Thanh

Teaching staff:

1

Assoc.Prof.Dr. Le Tuan Anh

11

MA. Duong Thi Kim Chi

2

Assoc.Prof.Dr. Tran Vinh Phuoc 

12

MA. Ho Ngoc Trung Kien

3

PhD. Hoang Manh Ha

13

MA. Le Tu Minh Tri

4

PhD. Nguyen Thi Hong

14

MA. Tran Van Tai

5

PhD. Doan Xuan Toan

15

MA. Ho Đac Hung

6

PhD. Vo Viet Tri

16

MA. Vu Van Nam

7

PhD. Vo Thi Hong Tham

17

MA. Vo Quoc Luong

8

MA. Nguyen Dinh Tho

18

MA. Nguyen Huu Vinh

9

MA. Tran Ba Minh Son

19

MA. Nguyen Hai Vinh Cuong

10

MA. Nguyen The Bao

20

MA. Tran Van Huu