Học vụ

Thông báo đăng ký học phần Tư duy biện luận ứng dụng (dành cho sinh viên Khóa 2017)
25/09/2017 10:11 368

1. Đăng ký môn học: Theo thông báo 39/PĐTĐH ngày 25/09/2017. Phòng đào tạo đại học tổ chức đăng ký trực tuyến học phần Tư duy biện luận ứng dụng dành cho sinh viên Khóa 2017.

   - Học phần đăng ký: Tư duy biện luận ứng dụng.

  - Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên Khóa 2017.

  - Thời gian tổ chức đăng ký: từ ngày 274/09/2017 đến hết ngày 02/10/2017.

  - Hình thức đăng ký: Trực tuyến tại: http://dkmh.tdmu.edu.vn/

2. Hướng dẫn đăng ký: sinh viên có thể xem chi tiết tại:

http://tdmu.edu.vn/img/bieu-mau/Huong-dan-DKMH-truc-tuyen.pdf

3. Lưu ý:

  - Những sinh viên chưa thể đăng nhập hệ thống đăng ký trực tuyến vì password đăng nhập không đúng thì liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin để được cấp lại password.

 -  Những sinh viên không thể đăng nhập hệ thống vì chưa có tài khoản thì liên hệ Phòng đào tạo đại học để được cấp tài khoản.