Học vụ

Thay đổi phòng học lớp DLB15HT101
14/02/2017 22:48 368

Để phục vụ việc thi tuyển sinh liên thông khóa ngày 05/12/2015 và thi EPT của Trường, Phòng Đào tạo thông báo việc thay đổi phòng học của lớp DLB15HT101 như sau:

Ngày 05; 06/12/2015: chuyển từ phòng B2.204 sang phòng I2.106

Ngày 13/12/2015: chuyển từ phòng B2.204 sang phòng C2.203