Thông báo

Thông báo V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN của sinh viên đại học khóa 2016-2020
06/12/2019 16:04 368

https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1/thong-bao-ve-viec-nhan-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-sinh-vien-dai-hoc-khoa-2016-2020

Các em đến nhận đúng thời gian, địa điểm theo quy định như trong thông báo.
Sinh viên các lớp lập danh sách và nộp lệ phí nhận chứng chỉ theo mẫu (kèm theo).