Chuẩn đầu ra Kỹ thuật phần mềm2

Chuẩn đầu ra Kỹ thuật phần mềm2
13/11/2019 10:59 368

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM OBJECTIVES – POs)

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ là những người:

PO1: Nhận diện, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề đương đại một cách chuyên nghiệp và sáng tạo; phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật.

PO2: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và tham gia các nhóm, các dự án quốc gia và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

PO3: Tự đào tạo để đáp ứng các xu hướng công nghệ hiện đại, luôn đổi mới và sáng tạo trong đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và những lĩnh vực liên quan khác; thực hiện trách nhiệm xã hội và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng.

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI (EXPECTED LEARNING OUTCOMES, ELOs)

 

Kết qủa học tập mong đợi

Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

Kiến thức

ELO 1

Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học và kỹ thuật vào ngành CNTT.

ELO 2

Phân tích vấn đề của ngành CNTT để xác định các bài toán cần giải quyết, các yêu cầu cần đáp ứng làm nền tảng cho việc nêu ra các giải pháp phù hợp.

ELO 3

Tạo ra hệ thống, qui trình, thành phần hay chương trình đáp ứng các nhu cầu đặt ra.

Kỹ năng

Kỹ năng mềm

ELO 4

Làm việc nhóm trong vai trò là thành viên hay người lãnh đạo một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.

ELO 5

Giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện với các đối tượng khác nhau.

ELO 6

Vận dụng tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết trong khi thực hiện công việc.

Kỹ năng chuyên môn

ELO 7

Nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong lĩnh vực CNTT.

ELO 8

Sử dụng thành thạo những kỹ thuật hiện đại và các công cụ cần thiết trong thực hiện công việc.

Thái độ

ELO 9

Tôn trọng Luật pháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư CNTT

ELO 10

Thể hiện động cơ học tập suốt đời để phát triển bản thân và nghề nghiệp.