Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ
05/04/2019 15:03 368

Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ (College of Engineering and Technology) của trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập dựa trên việc sát nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Điện – Điện tử theo quyết định số 1819/QĐ-ĐHTDM ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một về việc sát nhập Khoa Kỹ thuật - Công nghệ trường Đại học Thủ Dầu Một.

a) Chức năng:

 • Chức năng tham mưu: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển các ngành, chuyên ngành học của Khoa.
 • Chức năng quản lý: Quản lý công tác chuyên môn, quản lý nhân sự và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

b) Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng kế  hoạch đào tạo năm học và toàn khóa học, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao.
 2. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, bài giảng, bài tập thực hành và các tài liệu khác phục vụ công tác đào tạo, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung môn học, chất lượng giảng dạy môn học thuộc Khoa đảm nhiệm.
 3. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo trong xã hội để phát triển ngành học; từng bước hoàn thiện mục tiêu, chương trình đào tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện giáo trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy.
 4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa, tổ chức thực hiện các đề tài khoa học được giao, tham gia hội thảo khoa học trong nước, ngoài nước theo chương trình hợp tác của trường.
 5. Bồi dưỡng giảng viên mới, tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo qui định.
 6. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo sau đại học, thuộc lĩnh vực được giao.
 7. Tổ chức cho sinh viên năm thứ 3 thứ 4, thuộc Khoa, tiến hành nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ khoa học của trường để rèn luyện cho sinh viên tính tư duy khoa học và tính chủ động sáng tạo.
 8. Tổ chức thực hiện các dự án đào tạo theo chương trình hợp tác quốc tế được trường phân công; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình hợp tác, trình Hiệu trưởng quyết định.
 9. Quản lý sinh viên các hệ đào tạo của khoa, sinh viên thuộc diện đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2 thuộc khoa theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo và theo quy định của trường. Thực hiệc các nhiệm vụ liên quan đến quyết định của Hiệu trưởng về quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy; quy định công tác giáo viên chủ nhiệm; quy định về ban đại diện lớp; đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách cũng như công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên thuộc khoa.
 10. Thiết lập mối quan hệ với các thế hệ sinh viên đã tốt nghiệp để thu thập nguồn thông tin cần thiết, nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của trường.
 11. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ về nội dung hoạt đông chuyên môn, tình hình và chất lượng giảng dạy của giảng viên cũng như tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của Khoa.
 12. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả của công tác đơn vị.
 13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, co sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274)383-4930

Email:  khoacnttddt@tdmu.edu.vn

Website: www.et.tdmu.edu.vn