Chuong trinh dao tao

Chuong trinh dao tao
05/04/2019 15:09 368

Giới thiệu chương trình Kỹ thuật Phần mềm

Chương trình đào tạo cử nhân KTPM được thiết kế lần đầu vào năm 2010 và được chỉnh sửa theo định kỳ 4 năm một lần sau mỗi Khóa tốt nghiệp vào các năm 2014, 2018 (Minh chứng: Hồ sơ cải tiến chương trình năm 2014; Hồ sơ cải tiến chương trình năm 2018). Chương trình hiện đang được áp dụng là version 2018 bao gồm 150 tín chỉ, giảng dạy trong 4 năm.

Mục tiêu của chương trình

Chương trình giúp người học có thể nhận diện, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề đương đại một cách chuyên nghiệp và sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và những lĩnh vực liên quan khác; lãnh đạo và tham gia các nhóm, các dự án quốc gia và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; đáp ứng các xu hướng công nghệ hiện đại, thực hiện trách nhiệm xã hội và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng.

Triết lý giáo dục

Learning by Design.

Những cách tiếp cận dạy và học của chương trình nhằm thực hiện triết lý giáo dục này sẽ được trình bày cụ thể trong Tiêu chuẩn 4.

Giới thiệu chương trình Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin được thiết kế lần đầu vào năm 2011 (version 1) bao gồm 146 tín chỉ và được giảng dạy trong 4 năm. Mỗi năm chương trình được chỉnh sửa nhỏ bao gồm cập nhật nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Chương trình được chỉnh sửa lớn năm 2015 (version 2) sau khi SV khoá đầu tiên tốt nghiệp. Chương trình version 2 bao gồm 150 tín chỉ.

Chương trình có nội dung được đối sánh với các chương trình có uy tín của quốc gia như: Đại học Công nghệ thông tin TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hutech và các chương trình nước ngoài như NanYang University, RMIT University, UTS- Australia. Chương trình có sinh viên quốc tế theo học từ khóa đầu tiên cho đến nay.

Mục đích của chương trình

Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản về kiến thức tự nhiên cần thiết, kiến thức chuyên ngành và gần ngành để sinh viên ra trường xin được việc làm nhiều vị trí.

Sinh viên có các năng lực của người kỹ sư Hệ thống thông tin, đáp ứng được sự phát triển của ngành trong những thập kỷ tới.

Vị trí việc làm của SV tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin, sinh viên có thể làm các vị trí sau:

- Quản trị viên cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin;

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin;

- Chuyên viên phân tích và thiết kế dữ liệu;

- Chuyên viên phát triển ứng dụng desktop, Web và di động;

- Quản lý viên dự án công nghệ thông tin;

- Nhà tư vấn hệ thống thông tin;

- Giảng dạy Tin học cho các trường phổ thông hoặc các trường có đào tạo Tin học;

- Làm nghiên cứu trong các viên khoa học, viện nghiên cứu;

- Học lên sau đại học các ngành thuộc nhóm ngành CNTT.

Triết lý giáo dục của chương trình: “Learning by Design”

Chúng tôi tin rằng học tập thông qua thực hành và trải nghiệm sẽ hình thành các năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng cho người Kỹ sư Hệ thống thông tin.

Giới thiệu chương trình Kỹ thuật điện - điện tử

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện và Điện tử được thiết kế lần đầu vào năm 2011 (version 1) bao gồm 146 tín chỉ và được giảng dạy trong 4 năm. Mỗi năm chương trình được chỉnh sửa nhỏ bao gồm cập nhật nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Chương trình được chỉnh sửa lớn năm 2015 (version 2) sau khi SV khoá đầu tiên tốt nghiệp. Chương trình version 2 bao gồm 150 tín chỉ.

Triết lý giáo dục

Learning by Design

Chúng tôi tin rằng học tập thông qua nghiên cứu và trãi nghiệm sẽ hình thành các năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng cho người Kỹ sư Điện và Điện tử