Chuong trinh dao tao

Chuong trinh dao tao
05/04/2019 15:09 368

Giới thiệu chương trình Kỹ thuật Phần mềm

Chương trình đào tạo cử nhân KTPM được thiết kế lần đầu vào năm 2010 và được chỉnh sửa theo định kỳ 4 năm một lần sau mỗi Khóa tốt nghiệp vào các năm 2014, 2018 (Minh chứng: Hồ sơ cải tiến chương trình năm 2014; Hồ sơ cải tiến chương trình năm 2018). Chương trình hiện đang được áp dụng là version 2018 bao gồm 150 tín chỉ, giảng dạy trong 4 năm.

Mục tiêu của chương trình

Chương trình giúp người học có thể nhận diện, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề đương đại một cách chuyên nghiệp và sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và những lĩnh vực liên quan khác; lãnh đạo và tham gia các nhóm, các dự án quốc gia và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; đáp ứng các xu hướng công nghệ hiện đại, thực hiện trách nhiệm xã hội và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng.

Triết lý giáo dục

Learning by Design.

Những cách tiếp cận dạy và học của chương trình nhằm thực hiện triết lý giáo dục này sẽ được trình bày cụ thể trong Tiêu chuẩn 4.

 

Giới thiệu chương trình Kỹ thuật điện - điện tử

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện và Điện tử được thiết kế lần đầu vào năm 2011 (version 1) bao gồm 146 tín chỉ và được giảng dạy trong 4 năm. Mỗi năm chương trình được chỉnh sửa nhỏ bao gồm cập nhật nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Chương trình được chỉnh sửa lớn năm 2015 (version 2) sau khi SV khoá đầu tiên tốt nghiệp. Chương trình version 2 bao gồm 150 tín chỉ.

Triết lý giáo dục

Learning by Design

Chúng tôi tin rằng học tập thông qua nghiên cứu và trãi nghiệm sẽ hình thành các năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng cho người Kỹ sư Điện và Điện tử