Chuong trinh dao tao

Chuong trinh dao tao
05/04/2019 08:09 368

KỸ THUẬT PHẦN MỀM (Công nghệ thông tin)

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Phần Mềm
Mã ngành: 7480103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Mã tổ hợp xét tuyển: 
     -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
     -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
     -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
     -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

HỆ THỐNG THÔNG TIN (Công nghệ thông tin)

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Hệ thống Thông tin
Mã ngành: 7480104
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           - Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
           - Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

KỸ THUẬT ĐIỆN

 11/04/2017 14:24   27610

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điện 
Mã ngành: 7520201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển: 
            -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
            -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử
Mã ngành: 7520114
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 28/02/2019 14:22   100

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Mã ngành: 7520216
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 7510205

Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)