Giới thiệu

Giới thiệu
05/04/2019 14:45 368

 

Sứ mệnh:

Đào tạo và nghiên cứu đóng góp cho sự tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 và doanh nghiệp. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu.

Tầm nhìn:

Là đơn vị hàng đầu trong nước và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ.

Giá trị cốt lõi:

Khoa đồng thuận cùng chọn các giá trị cốt lõi của nhà trường “Khát vọng – Trách nhiệm –  Sáng tạo” làm các giá trị cốt lõi cho Khoa.